+48 663 499 885 biuro@splawie.com.pl

Regulamin ośrodka

Regulamin korzystania z ośrodka

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% wartości
pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną, e-mail lub poprzez wiadomość na facebooku) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o której mowa w pkt 1 w ciągu 2 dni roboczych. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

7.W dniu przyjazdu pobierana zostanie w gotówce kaucja zwrotna w wysokości 300 zł na poczet możliwych szkód powstałych w trakcie pobytu, zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.

8.W dniu przyjazdu pobierana zostanie w gotówce kaucja „za segregację śmieci” w wysokości 50 zł na poczet kary pieniężnej wynikającej z nieprawidłowej segregacji śmieci nałożonych na obiekt przez właściwy organ, zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu kontenerów na śmieci.

9. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

10.W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

11.Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

12.Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.

16.Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

17.Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

18.Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

19.Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

20.W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

21.W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb wewnątrz domku. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania (usunięcie przykrego zapachu) w wysokości 300 zł.

22.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

23.Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

24.Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych oraz wyniesionych śmieci przed wyjazdem.

25.Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie na terenie ośrodka osób nie zakwaterowanych.
Odstępstwo ma zasadność jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu właścicielowi obiektu oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł/ os. Zaproszeni goście mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00

26.Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w
czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

27.Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

28.Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

29.W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

30.Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00.
Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

31.Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki w szczególności podczas użytkowania basenu, przebywania na placu zabaw.

32.Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

33.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

34.Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.

35.Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.

36.Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.